Loading...

Gedragscode Fitness-sector

 De beroepsverenigingen van de fitness-sector hebben deze gedragscode opgesteld, met het doel op een evenwichtige en doorzichtige wijze met de consument om te gaan. Zij spannen zich in om zoveel mogelijk fitnessondernemingen te doen toetreden tot de gedragscode die ze daartoe opstellen. Deze bevat een aantal gedragsregels die een aanvulling vormen op de wettelijke regels ter bescherming van de consument. De niet naleving van deze gedragsregels vormen een oneerlijke handelspraktijk zoals bepaald in artikel VI.98 van het Wetboek van economisch recht.

De fitnessondernemingen die deze gedragscode ondertekenen en erdoor zijn gebonden, verzekeren een strikte naleving van de gedragsregels die erin zijn voorzien.

De Economische Inspectie ziet toe op de naleving van de gedragscode. Zij is belast met de opsporing, vaststelling en vervolging van overtredingen ervan.

1) Bekendmaking van de toetreding tot de gedragscode

De fitness-ondernemingen die zich verbinden tot de naleving van deze gedragscode, maken dit op ruime schaal kenbaar.

Zij doen dit onder meer:

  • op een duidelijke wijze op hun website, waarbij ofwel de integrale tekst van deze gedragscode wordt weergegeven, ofwel de hyperlink wordt weergegeven naar de webpagina van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie waar de gedragscode wordt hernomen;
  • door een vermelding in hun algemene voorwaarden, waarbij de verschillende manieren worden weergegeven waarop de consument de gedragscode kan bekomen of raadplegen;
  • aan de onthaalbalie van het fitnesscentrum, waar de gedragscode ter beschikking ligt.

Op eenvoudige vraag van de consument wordt onmiddellijk een exemplaar van gedragscode verstrekt.

2) Duidelijke tarieflijsten

De fitnessondernemingen houden een geactualiseerde tarieflijst, die de prijzen bevat van alle aangeboden fitnessdiensten en –abonnementen permanent ter beschikking van de consument. Deze tarieflijsten zijn gedateerd.

De aangeduide prijzen zijn all-in prijzen, conform de bepalingen van boek VI van het Wetboek van economisch recht. Voor contracten van bepaalde duur betekent dit dat de prijs voor de volledige looptijd van de overeenkomst wordt vermeld, daarin inbegrepen alle toeslagen die de consument verplicht moet betalen, zoals inschrijvingsgeld, instapvergoeding, administratieve kost, e.d.

Wanneer de consument in andere gevallen dan deze voorzien onder punt 6, de mogelijkheid heeft om vroegtijdig een einde te stellen aan een contract van bepaalde duur en daarvoor een verbrekingsvergoeding verschuldigd is, wordt het bedrag van deze verbrekingsvergoeding of de berekeningswijze ervan opgenomen in de tarieflijst.

De tarieflijsten zijn opgesteld op een wijze die de consument toelaat de prijzen van de diverse aangeboden diensten gemakkelijk te vergelijken.

Naast de affichering conform het Wetboek van economisch recht en zijn uitvoeringsbesluiten, worden de tarieflijsten eveneens hernomen op de website van de fitnessonderneming, ook wanneer het niet mogelijk is op afstand een overeenkomst af te sluiten. Deze tarieflijsten zijn beschikbaar via een enig document dat eenvoudig kan worden geraadpleegd, zonder dat de consument persoonlijke gegevens moet meedelen.

3) Duur van de overeenkomsten

De fitness-ondernemingen zorgen ervoor dat de consument minstens de keuze heeft tussen de volgende soort contracten:

  • een overeenkomst voor onbepaalde duur;
  • een overeenkomst voor de duur van 6 maanden;
  • een overeenkomst voor de duur van 12 maanden;
  • eenmalig een overeenkomst voor een periode van maximaal 1 maand.

Een overeenkomst voor een periode van maximaal 1 maand kan slechts mits uitdrukkelijke toestemming van beide partijen en na het einde van de proefperiode worden omgezet in een overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur.

In geen geval overschrijdt de looptijd van contracten van bepaalde duur 18 maanden.

4) Tarieven

De tariefverschillen tussen de formules die de fitness-ondernemingen aanbieden, en de eventuele kortingen of andere voordelen die worden gegeven, bv. voor integrale betaling bij de aanvang van de overeenkomst of voor betaling via domiciliëring, zijn niet van aard dat de keuzevrijheid van de consument in de feiten wordt beperkt. Een feitelijke beperking van de keuzevrijheid doet zich voor

wanneer de korting of het voordeel niet in verhouding staat tot de reële kostprijsverschillen voor de onderneming.

5) Betaling

Voor elke dienst die een fitnessonderneming aanbiedt, beschikt de consument over de mogelijkheid om zijn schuld te voldoen op een andere wijze dan via domiciliëring.

6) Opschorting en beëindiging van overeenkomsten

De overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur kan zonder opzeg en zonder vergoeding door de consument worden beëindigd in de volgende omstandigheden:

wanneer de fitnessonderneming de openingsuren wijzigt op een wijze die het voor de consument onmogelijk maakt zijn overeenkomst verder te zetten;

wanneer de fitnessonderneming de essentiële voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig wijzigt;

in geval van een medisch letsel dat het de consument definitief onmogelijk maakt om nog te sporten of te fitnessen. Dit geval van overmacht dient bevestigd te worden met een medisch attest.

Het recht op beëindiging ontstaat, wanneer de wijzigingen die de fitnessonderneming wil doorvoeren, kennelijk in het nadeel zijn van de consument.

De overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur kan door de consument worden opgeschort gedurende de periodevastgesteld in een medisch attest dat bepaalt dat de consument niet mag fitnessen of sporten gedurende minstens één maand. Tijdens de periode van schorsing, is de consument geen vergoeding verschuldigd met uitzondering van een eventuele, beperkte administratieve kost. Na de periode van schorsing herneemt de resterende looptijd van de overeenkomst.

7) Communicatie door de consument

De consument die een einde wil stellen aan een lopende overeenkomst of die de opschorting vraagt conform punt 6, kan dit minstens doen ter plaatse, per brief of via e-mail. De fitness-onderneming legt geen vormvereiste op voor deze mededeling. De consument kan niet worden verplicht de beëindiging van de overeenkomst op enige manier te verantwoorden of uit te leggen. Evenmin kan

hem worden gevraagd enig verantwoordings- of bewijsstuk voor te leggen, met uitzondering van het medisch attest voorzien onder punt 6.

8) Klachtenbehandeling en regeling van geschillen

De fitnessondernemingen voorzien in een klantendienst die gemakkelijk toegankelijk is voor de consument die vragen of klachten heeft.

De fitnessondernemingen streven ernaar geschillen met de consument zo veel mogelijk in der minne te regelen. Ze reageren in elk geval op elke vraag of klacht van de consument binnen een termijn van 7 kalenderdagen na ontvangst op geschreven wijze (papier of duurzame drager).

Wanneer het niet mogelijk is om in der minne tot een oplossing te komen, aanvaarden de fitnessondernemingen dat, wanneer de consument daarvoor kiest, het geschil op buitengerechtelijke wijze wordt geregeld door de geëigende sectorale gekwalificeerde entiteit, overeenkomstig de bepalingen van boek XVI van het Wetboek van economisch recht, of, bij gebreke, door de Consumentenombudsdienst opgericht door hetzelfde boek.

De fitnessondernemingen vermelden uitdrukkelijk in hun algemene voorwaarden dat zij instemmen met buitengerechtelijke regeling van geschillen.

9) Toetreding

De fitnessondernemingen die zich verbinden tot deze gedragscode, lichten de Economische Inspectie van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie schriftelijk of op duurzame drager in van hun toetreding. Er wordt hiertoe een toetredingsformulier ter beschikking gesteld.

10) Evaluatie

De toepassing van deze gedragscode zal periodiek en minstens om de twee jaar worden geëvalueerd. Bij deze evaluatie worden de beroepsverenigingen uit de fitnesssector en de consumentenverenigingen betrokken.

11) Bevordering van de gedragscode en van een correcte toepassing van de reglementaire bepalingen over consumentenbescherming

De beroepsverenigingen uit de fitnesssector stimuleren hun leden tot ondertekening van deze gedragscode. Ze brengen de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie op de hoogte van de initiatieven die ze daartoe nemen.

De gedragscode wordt weergegeven op hun website, ofwel in integrale tekst op de website van de beroepsverenigingen, ofwel via een hyperlink naar de webpagina van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

12) Inwerkingtreding

De fitnessondernemingen die toetreden tot deze gedragscode, verbinden zich tot de onmiddellijke toepassing ervan.
De gedragscode geldt eveneens voor alle lopende overeenkomsten, met uitzondering van de bepalingen onder punt 2, punt 3 en punt 8, laatste lid.
Wanneer de fitnessonderneming over een website beschikt, wordt deze uiterlijk binnen de twee maanden na ondertekening door de onderneming, aangepast om te voldoen aan de voorwaarden van deze gedragscode.

Brussel, …….

Ontdek wat onze klanten zeggen: